HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Ngày Môi trường thế giới (05 tháng 6), Tháng hành động vì môi trường năm 2024

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023: “The Biggest Hour for Earth” –“Thời khắc quan trọng cho Trái đất”

Ngày Quốc tế các dòng sông: Hành động “xanh” cho mạch nguồn chảy mãi

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2023

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TÍCH CỰC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI V NHIỆM KỲ 2023 - 2028 CÔNG ĐOÀN BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2023: “The Future of Weather, Climate and Water across Generations”

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2023: “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi”

Đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các địa phương năm 2021

Hai xu thế phát triển

Các vấn đề môi trường