Chất lượng môi trường không khí

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021

Ngày 22/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021 với chủ đề “Môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021

Ngày 22/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2021 với chủ đề “Môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 01/10 - 07/10/2021

17/02/2023

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong tuần 40 (từ ngày 01/10 đến 07/10), được đánh giá thông qua số liệu của 13/16 Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Thông qua kết quả quan trắc Tuần 40 cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (sau đây viết tắt là Trạm) thuộc khu vực miền Bắc chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, đã xuất hiện khu vực có...

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 15 - 21/10/2021

17/02/2023

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong Tuần 42 (từ ngày 15/10 đến 21/10), được đánh giá thông qua số liệu của 13/16 Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Thông qua kết quả quan trắc Tuần 42 cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (sau đây viết tắt là Trạm) thuộc khu vực miền Bắc chủ yếu ở mức tốt và trung bình. Tuy nhiên, đã xuất hiện khu vực có...

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 10/9 - 16/9/2021

17/02/2023

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong Tuần 37 (từ ngày 10/9 đến 16/9), được đánh giá thông qua số liệu của 14/16 Trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương.

Diễn biến chất lượng môi trường không khí xung quanh tại khu vực miền Bắc từ ngày 17 - 23/9/2021

17/02/2023

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Bắc trong Tuần 38 (từ ngày 17/9 đến 23/9), được đánh giá thông qua số liệu của 13/16 Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục thuộc mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và địa phương. Kết quả quan trắc Tuần 38 cho thấy, chất lượng môi trường không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc không khí tự động, liên tục (sau đây viết tắt là Trạm) thuộc khu vực miền Bắc duy trì ở mức tốt và trung bình. Trong tuần, giá trị bụi mịn PM2.5 tại các Trạm...

Diễn biến chất lượng môi trường không khí miền Bắc tháng 7/2021

17/02/2023

Kết quả quan trắc trong tháng 7 chất lượng không khí tại các trạm quan trắc khu vực miền Bắc khá ổn định, duy trì ở mức tốt đến mức trung bình. Có 88,7% tổng số giá trị AQI ngày trong tháng 7 của các Trạm đạt mức tốt, 11,3% giá trị AQI ngày của các Trạm ở mức trung bình, không ghi nhận ngày có giá trị AQI ở mức kém, xấu, rất xấu và mức nguy hại.