Chất thải rắn sinh hoạt

Hoàn thiện quy định về hợp tác công tư trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn hoạt động đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về bảo vệ môi trường

Hoàn thiện quy định về hợp tác công tư trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, ngành liên quan xây dựng hướng dẫn hoạt động đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo phương thức đối tác công tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về bảo vệ môi trường

Triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

20/02/2023

Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 đã quy định chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phải được phân làm 03 loại: (i) chất thải rắn (CTR) có khả năng tái sử dụng, tái chế; (ii) chất thải thực phẩm; (iii) CTRSH khác. Đặc biệt, Luc BVMT đã quy đ g tái sử dụng, tái chế; (i dđã quy thu gom, vg tái sử dụng, tái CTRSH tHR ộHR gom, vg tái sử dR gom, vg tái sử dụng, tái chế; (ii) th gom, vg tái sử dụng Đồng thời, để bảo đảm tính khả thi của quy định này, Luật đã chế định “Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội...

Luật BVMT 2020: Thay đổi toàn diện phương thức quản lý chất thải rắn sinh hoạt

20/02/2023

Hiện nay, tỷ lệ chôn lấp rác thải ở Việt Nam còn cao, một trong các nguyên nhân là do rác thải chưa được phân loại dẫn đến khó khăn trong xử lý. Trên thực tế, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan giao trách nhiệm quản lý nhà nước về chất thải rắn cho nhiều bộ, ngành dẫn đến việc giao thoa, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước tại trung ương trong lĩnh vực chất thải rắn đã gây khó khăn trong công tác quản lý. Hơn nữa, việc không thống nhất...

Xây dựng Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam

17/02/2023

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe Tổng cục Môi trường báo cáo công tác xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại Việt Nam" (Đề án).

TP.HCM: Tăng cường công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt

16/02/2023

TP.HCM tiếp tục tăng tốc chuyển đổi đường dây rác dân lập thành doanh nghiệp, hợp tác xã; thay mới các phương tiện thu gom rác không đạt tiêu chuẩn; đẩy nhanh kế hoạch chuyển đổi công nghệ xử lý rác từ chôn lấp hợp vệ sinh sang đốt rác phát điện, tái chế…

Hà Tĩnh: "Gỡ vướng" trong xử lý rác thải rắn sinh hoạt

16/02/2023

Với sự vào cuộc của các sở, ban, ngành, địa phương, cùng sự nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường, tình trạng “khủng hoảng” xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã và đang dần tháo gỡ, mang lại nhiều kết quả tích cực.