Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 20/02/2023

Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

-Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ :