Lãnh đạo cục kiểm soát môi trường

Lãnh đạo cục 01/02/2023

 

Cục trưởng

TS. Hoàng Văn Thức

 

Phó cục trưởng

Bà Nguyễn Thị Thiên Phương

Phó cục trưởng

Ông Lê Hoài Nam

Phó cục trưởng

Ông Hồ Kiên Trung