Kế hoạch của Bộ TN&MT thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn

Quản lý chất thải 17/02/2023

Ngày 09/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn. Việc ban hành Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 41/CT-TTg; phân công nội dung công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Ngày 09/8, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Việc ban hành Quyết định số 1560/QĐ-BTNMT nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 41/CT-TTg; phân công nội dung công việc cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để trực tiếp thực hiện hoặc phối hợp với các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung của Chỉ thị.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ và có sự phân công thực hiện rõ ràng đối với từng nhiệm vụ.

Một là, Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản có nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn.

Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ triển khai Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến quản lý chất thải rắn; các quy định về phương pháp định giá dịch vụ xử lý rác thải; tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý rác thải, vào tháng 10 năm 2021.

Bên cạnh đó, Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ triển khai Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; các hướng dẫn kỹ thuật về thu gom, phân loại rác thải tại nguồn để các địa phương triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Riêng đối với việc rà soát, hoàn thiện và ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Xây dựng để đảm bảo kế thừa hợp lý các quy định do Bộ Xây dựng đã ban hành trước đây.

Hai là, Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó có nội dung về định hướng vị trí, quy mô các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung cấp vùng, cấp quốc gia.

Với nhiệm vụ này, Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện và trình Chính phủ trong năm 2022.

Ba là, Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong xử lý chất thải rắn theo hướng nghiêm ngặt hơn và tiệm cận tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; trước mắt tập trung rà soát, sửa đổi QCVN 61- MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ thực hiện sửa đổi QCVN 61-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt. Việc sửa đổi QCVN này thực hiện theo hướng ban hành chung một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải công nghiệp, trong đó có quy định về khí thải lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện trong năm 2021; đối với quy định kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt sẽ được ban hành chung trong một quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải, bao gồm lò đốt chất thải công nghiệp, lò đốt chất thải rắn y tế và lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện trong năm 2021.

Xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bãi chôn lấp chất thải rắn và trình ban hành trong năm 2022.

Bốn là, Xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác thải không hợp vệ sinh, các khu vực bị ô nhiễm do rác thải gây ra, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Trong năm 2022-2023, Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan thực hiện nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng và áp dụng các quy định, hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp chất thải.

Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đối với việc cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Năm là, Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc.

Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Môi trường thường xuyên kiểm tra, thanh tra công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc.

Sáu là, Phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương

Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường chủ trì (phối hợp với Vụ Khoa học và Công nghệ) trong việc phối hợp với Bộ Xây dựng để xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết kế hệ thống thu gom chất thải rắn phù hợp với việc phân loại rác thải tại nguồn của khu trung tâm thương mại kết hợp với căn hộ; chung cư kết hợp với văn phòng; tổ hợp công trình cao tầng có chức năng hỗn hợp; quy hoạch, bố trí điểm tập kết, trung chuyển rác thải trong các đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường phù hợp với quy định của pháp luật.

Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì (phối hợp với Tổng cục Môi trường) trong việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và các địa phương tăng cường áp dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong việc xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc xử lý, tái chế rơm, rạ sau thu hoạch.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì (phối hợp với Tổng cục Môi trường) trong việc phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng tiêu chí đấu thầu và hướng dẫn các địa phương thực hiện việc đấu thầu tập trung lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và công khai, minh bạch trong công tác quản lý rác thải tại các địa phương

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền chủ trì, phối hợp với Trung tâm Truyền thông tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường trong việc phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành và địa phương thực hiện tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định pháp luật về quản lý rác thải, đặc biệt là về công tác phân loại tại nguồn, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế, xử lý và thu hồi năng lượng, đặc biệt là các quy định mới tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, thông qua các phương tiện phát thanh, truyền hình, cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Trước mắt, Tổng cục Môi trường trình lãnh đạo Bộ ký Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối với vấn đề lựa chọn cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó việc lựa chọn được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; trường hợp không thể lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu thì thực hiện theo hình thức đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ yêu cầu căn cứ vào Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ chủ động triển khai thực hiện các nội dung yêu cầu của Chỉ thị và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; bảo đảm tiến độ, chất lượng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và các năm tiếp theo.

Giao Tổng cục Môi trường làm đầu mối tổng hợp chung, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng những khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai để kịp thời tháo gỡ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai các nội dung khác được giao tại Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tải toàn văn tại đây: 

 

(VEA)