Quan trắc môi trường định kỳ

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tuần 23 năm 2024 

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động ở mức tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với các thông số đặc trưng trong môi trường không khí xung quanh như: NO2, CO và SO2 trong tuần nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tuần 23 năm 2024 

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động ở mức tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với các thông số đặc trưng trong môi trường không khí xung quanh như: NO2, CO và SO2 trong tuần nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tuần 18 năm 2024

06/05/2024

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động ở mức trung bình đến tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với các thông số đặc trưng trong môi trường không khí xung quanh như: NO2, CO và SO2 trong tuần nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tuần 17 năm 2024

29/04/2024

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động ở mức trung bình đến tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với các thông số đặc trưng trong môi trường không khí xung quanh như: NO2, CO và SO2 trong tuần nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tuần 16 năm 2024

22/04/2024

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động ở mức trung bình đến tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với các thông số đặc trưng trong môi trường không khí xung quanh như: NO2, CO và SO2 trong tuần nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên tuần 15 năm 2024

15/04/2024

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động ở mức trung bình đến tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với các thông số đặc trưng trong môi trường không khí xung quanh như: NO2, CO và SO2 trong tuần nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực miền Nam tuần 14 năm 2024

10/04/2024

Chất lượng không khí xung quanh tại các Trạm quan trắc thuộc khu vực miền Nam dao động ở mức từ kém đến tốt. Kết quả quan trắc (trung bình 24 giờ) đối với thông số PM2.5 trạm thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước có 04 lần vượt giới hạn quy định của QCVN 05:2023/BTNMT. Giá trị trung bình 01 giờ, trung bình 08 giờ, trung bình 24 giờ của các thông số PM10, PM2.5, NO2, O3, CO và SO2 (các thông số dùng tính toán AQI) tại các trạm còn lại về cơ bản vẫn nằm trong giới hạn quy định của QCVN 05:2023/BTNMT-...