Số hiệu Trích yếu
27/SY-VPCTN Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020
32/VBHN-VPQH Luật Đa dạng sinh học số 32/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018
55/2014/QH13 Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014
57/2010/QH12 Luật Thuế Bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010
20/2008/QH12 Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008
Tổng số: 5 bản ghi.