Số hiệu Trích yếu
08/2022/ND-CP Nghị định số 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
05/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
55/2021/NĐ-CP Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
54/2021/NĐ-CP Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
10/VBHN-BTNMT Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTNMT ngày 24/10/2020 của Bộ TN&MT: Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Tổng số: 44 bản ghi.