VIDEOS HOẠT ĐỘNG

Tọa đàm: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

06/01/2024 9:40:39 SA

Tọa đàm: Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

Chặng đường mới kiểm soát ô nhiễm môi trường

Quy hoạch BVMT

Kiểm soát ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải

Phân loại rác thải

Cần xây dựng hệ thống quan trắc kiểm soát nguồn nước xả vào kênh Bắc Hưng Hải

Toàn cảnh TN&MT tháng 2/2023